Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Pensioenakkoord

In 2011 hebben de sociale partners samen met de regering een Pensioenakkoord afgesloten. Hierin werd de AOW-leeftijd verbonden aan de hoger wordende levensverwachting. Eigenlijk zouden de wijzigingen op 1 januari 2020 worden ingezet: de AOW-leeftijd zou dan omhoog gaan naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Ondertussen zou het AOW-pensioen vanaf 2013 in een periode van 15 jaren jaarlijks met 0,6 procent verhoogd worden. Maar sinds het sluiten van het Pensioenakkoord zijn de overheidsfinanciën verslechterd.

In het Begrotingsakkoord 2013 zijn maatregelen opgenomen om de overheidsfinanciën in orde te brengen. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar in 2023. In 2013, 2014 en 2015 stijgt de leeftijd met een maand. Van 2016 tot en met 2018 stijgt de pensioenleeftijd met twee maanden. In de jaren tot en met 2023 gaat het met drie maanden omhoog. Op deze wijze wordt de AOW-leeftijd dus 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. De pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen wordt al in 2014 verhoogd naar 67 jaar.

In elke pensioenregeling zal moeten blijken welke risico’s er genomen worden en op welke manier met deze risico’s wordt omgegaan. Deze premie is echter onvoldoende om een goed pensioen te realiseren. De premie moet belegd worden om te kunnen voldoen. Dat betekent dat ca. 1/5 van de het pensioen gespaard is en 4/5 uit beleggingen komt. Door tegenvallers in de beleggingen kan er daardoor minder in kas zijn. De lage rekenrente en de stijging van de levensverwachting maken de verplichtingen voor de fondsen zwaarder. Door de vernoemde risico’s is de dekkingsgraad bij de pensioenfondsen een stuk lager geworden.

Pensioenfondsen dienen duidelijkheid te verschaffen over de financiële risico’s en de te verwachten pensioenresultaten. Zo kan men tijdig beslissingen nemen over het pensioen. Als pensioenfondsen minder afhankelijk van de rente op de financiële markten worden, zal dat een positief effect hebben. Het te ontwerpen toetsingskader dient eveneens regelingen mogelijk te maken waarbij rekening gehouden wordt met fluctuerende beleggingen en de levensverwachting.

Inmiddels zijn de verhoging van de AOW leeftijd en pensioenrichtleeftijd nu vastgelegd. Het nieuwe financiële toetsingskader moet nog worden uitgewerkt. Als u aan de hand van het nieuwe pensioenakkoord wil weten wat er zal veranderen voor uw pensioen, kunnen we nog niet veel zeggen. Bij de cao-onderhandelingen van het bedrijf of de bedrijfstak, waartoe u behoort, zullen deze leemten worden ingevuld. Een ding is zeker: voor iedereen zal iets veranderen.

Comments are closed.